PROVOZNÍ ŘÁD AVALON FITNESS

(„PROVOZNÍ ŘÁD“)

I. Všeobecné informace
1. Umístění a otevírací doba sportovního klubu

Sportovní klub je umístěn v suterénu Avalon Business Centra na adrese Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň.

Provozní doba sportovního klubu:

Po – Pá 6.00 – 22.00
So, Ne, svátky 8.00 – 22.00

Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby
sportovního klubu a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby sportovního klubu.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu sportovního klubu dle potřeby.

2. Služby a zařízení sportovního klubu

Návštěvníci mohou využívat následujících služeb a zařízení sportovního klubu.
 • - Posilovna a kardio zóna
 • - Sál na funkční trénink a skupinová cvičení
 • - Sál na bojové sporty
II. Užívání sportovního klubu
1. Vstup do prostor sportovního klubu

Návštěvník sportovního klubu je oprávněn užívat jednotlivá zařízení klubu nebo čerpat jeho služby na základě
řádného uhrazení vstupného.
Výše vstupného je stanovena na základě druhu čerpané služby a způsobu platby za zvolený druh služby.
Prostory fitness smí navštěvovat pouze osoba starší 15-ti let.
Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Provozovatele se smí osoby mladší 15-ti let
pohybovat v prostorách fitness a to pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. Provozovatel v tomto
případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.
V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15-ti let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Provozovatele,
dochází k přechodu odpovědnost vstupem osoby do sálu a jejím převzetím instruktorem Provozovatele. Do té
doby a po předání instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby
mladší 15-ti let zodpovědný doprovod.
Do sportovního klubu je se souhlasem provozovatele oprávněn po prezentaci v knize hostů vstoupit rovněž
host. Hostem se rozumí osoba, jež není zaměstnancem nebo pracovníkem provozovatele, a která vstupuje do
sportovního klubu nikoli za účelem čerpání služeb nebo nákupu zboží. Host je povinen během svého pobytu v
klubu dodržovat veškerá pravidla a příkazy stanovené provozovatelem.

2. Povinnosti návštěvníka sportovního klubu

 • - Návštěvník je povinen používat při cvičení pouze čistý oděv a obuv určené pro sportovní aktivity.
 • - Návštěvník má při cvičení povinnost používat ručník a zamezit tak znečištění cvičebních pomůcek. V případě, že Návštěvník ručník nemá, může na recepci využít služby zapůjčení ručníku za poplatek.
 • - Návštěvník se zavazuje užívat veškeré vybavení na cvičení (cvičební stroje, volné závaží, cvičební pomůcky) tak, aby nezpůsoboval škodu na majetku Provozovateli. Odhozy jsou v celých prostorách fitness zakázány s výjimkou vyhrazených ploch k tomu určených.
 • - Návštěvník je povinen si v prostorách sportovního klubu počínat tak, aby neznečišťoval prostředí a vybavení.


3. Osoby vyloučené z užívání sportovního klubu

Do sportovního klubu je zakázán vstup osobám:
 • - Se zdravotním stavem, který vylučuje bezpečně provozovat sportovní nebo fyzicky namáhavou činnost;
 • - V podnapilém stavu;
 • - Pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek;
 • - Osoby, které nedodržují povinnosti Návštěvníka sportovního klubu výše uvedené;
 • - Ve špinavém oblečení čí obuvi, nebo zjevně nevhodném oblečení či obuvi; nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení;
 • - Osoby, kterým provozovatel udělil zákaz vstupu.

Zaměstnanci provozovatele sportovního klubu a osoby pověřené provozovatelem sportovního klubu k
zajišťování bezpečnosti a pořádku ve sportovním klubu (dále jen „personál“) jsou oprávněny kdykoliv vyzvat
osoby uvedené v odstavci 2, čl. II., aby sportovní klub opustily. To se týká i návštěvníků, kteří svým chováním
ruší nebo omezují jiné návštěvníky sportovního klubu v jeho řádném užívání. Návštěvník je povinen uvedené
výzvě neprodleně vyhovět. Pokud tak neučiní, může být ze sportovního klubu vyveden.

V celém sportovním klubu platí přísný zákaz kouření. Kouření v prostorách sportovního klubu je považováno za
chování omezující jiné návštěvníky sportovního klubu v jeho řádném užívání.

Instruktoři jsou oprávněni omezit počet účastníků na tréninkové hodině, nebo požádat návštěvníka, aby opustil
hodinu, pokud podle názoru instruktora je sál přeplněn, nebo pokud návštěvník nedodržuje pokyny instruktora.

Do sálů, v nichž jsou organizovány tréninkové hodiny, mohou návštěvníci vstupovat až po příchodu instruktora.

Na základě rozhodnutí provozovatele může dojít na nezbytně dlouhou dobu k omezení poskytování určitých
druhů nebo rozsahu služeb či jejich kvality, a to například z důvodu konání speciálních akcí v prostorách
sportovního klubu nebo z technických či personálních důvodů.
III. Platební podmínky
Návštěvníci jsou oprávněni užívat sportovní klub pouze na základě řádné úhrady ceny vybraných služeb a
produktů (zboží) zakoupených ve sportovním klubu. Cena jednotlivých služeb a druhů zboží je stanovena
samostatným ceníkem vydávaným provozovatelem sportovního klubu. Provozovatel sportovního klubu je
kdykoliv oprávněn provést změnu cen jednotlivých služeb a druhů zboží.

Klient je povinen si zkontrolovat vrácenou částku po zaplacení ihned, na pozdější reklamace nebude brán
zřetel.

Návštěvník zaplatí za každou nově vydanou kartu zálohu 100,- Kč.
VI. Odpovědnosti účastníků
1. Postup v případě přerušení dodávky vody

V případě, že dojde k poruše dodávky vody nebo dodávky teplé vody, nemá Návštěvník právo požadovat slevu
na vstupném nebo požadovat bezplatné čerpání služby za předpokladu, že byl o této poruše informován při
svém vstupu do sportovního klubu.
V případě, že dojde k poruše dodávky vody nebo dodávky teplé vody během čerpání služby a tato porucha
dodávky vody nebude odstraněna po dobu pobytu návštěvníka v klubu, je návštěvník, který tuto službu čerpal,
oprávněn požadovat kompenzační poplatek 20 Kč.

2. Postup v případě nemožnosti řádného čerpání služby

V případě, že vzhledem k výpadku elektrického proudu, výpadku klimatizace, poruše aparatury, nebo k osobní
indispozici osoby poskytující určitý druh služby, vznikne během čerpání požadovaného druhu služby stav, že
nelze dále řádně dokončit čerpání této služby a k tomuto stavu dojde do 35 min od zahájení čerpání služby,
vzniká návštěvníku nárok na vrácení vstupného.
Jestliže k výše popsanému stavu dojde po uplynutí 35 min od zahájení čerpání požadované služby, má
návštěvník, který tuto službu čerpal, oprávněn požadovat kompenzační poplatek 20 Kč.
V případě omezeného poskytování služeb podle čl. II nemá Návštěvník právo na vrácení vstupného, ani nárok
na náhradu škody, pokud byl na omezení provozu upozorněn při vstupu do sportovního klubu.

3. Použití skříňky a trezoru

K úschově bot-oblečení slouží šatní skříňka. K úschově cenností slouží trezory na recepci. Zámek od trezoru je
k dispozici na recepci.
Návštěvník je povinen řádně klíč od šatní skříňky a případně klíč od trezoru opatrovat a odpovídá za škodu,
která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím.
Na klíč od šatní skříňky se vybírá záloha 50 Kč. V případě, že zákazník nechce používat klíč se zámkem od
Avalon Fitness, může si nosit zámek vlastní.
V případě ztráty klíče od trezoru je návštěvník povinen uhradit:
 - Částku 200,- Kč jako náklady za pořízení a výměnu klíče od malého trezoru.

Zákazník je povinen při odchodu skříň vyprázdnit a nechat odemčenou Provozovatel má právo skříně, které
zůstávají zamčené i po provozní době, násilně otevřít.
Provozovatel neručí za případné škody či ztráty způsobené porušením povinnosti klienta nechat skříňku
prázdnou a otevřenou.
Sportovní klub má povinnost věci nalezené v násilně otevřených skříňkách skladovat po dobu maximálně 14-ti
dnů. Při jejich vydání je provozovatel oprávněn si účtovat manipulační poplatek 300,- Kč za každou vyklizenou
skříňku.

4. Provozování služeb a prodej zboží za odměnu (finanční, protislužba)

Provozování služeb a prodej zboží (libovolného druhu) v provozních prostorách společnosti Avalon Fitness
s.r.o. je zakázán. Výjimkou je pouze uzavřená spolupráce podložená platnou smlouvou. Při nerespektování
tohoto nařízení je viník povinen zaplatit pokutu ve výši 100.000,- a je mu nadále zamezen vstup. V případě
závažného porušení bude případ řešen prostřednictvím právního řízení.

5. Odpovědnost návštěvníka za jím způsobenou škodu

Návštěvník sportovního klubu je v jeho prostorách povinen si počínat tak, aby nerušil nad míru nezbytně
nutnou jiné návštěvníky a aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.
Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli, ztrátou zapůjčeného sportovního náčiní, sportovního
oděvu, obuvi, ručníků apod.
V případě, že svým jednáním, kterým porušil svoji výše uvedenou povinnost nebo jinou právní povinnost,
způsobí Návštěvník škodu, je za ni plně odpovědný v souladu s ustanovením § 420 a násl. Zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník.

6. Odpovědnost provozovatele za škodu na vnesených nebo odložených věcech

Provozovatel sportovního klubu odpovídá za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech
návštěvníka, jen za podmínky, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do poskytnuté skříňky a tato byla řádně
uzamčena zámkem, který spolu s klíčem obdrží Návštěvník v recepci sportovního klubu.
Skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a jiných cenností. Tyto cennosti
je Návštěvník povinen odložit do zvláštního trezoru. V případě, že tak neučiní, neodpovídá provozovatel za
škodu vzniklou jejich ztrátou nebo odcizením. Klíč od zvláštního trezoru obdrží Návštěvník na požádání od
obsluhy recepce sportovního klubu, přitom je povinen sdělit a prokázat své jméno a příjmení, rodné číslo a
bydliště. Pokud Návštěvník ukládá do trezoru cennosti, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000,- Kč, je povinen
toto oznámit v recepci sportovního klubu, jinak provozovatel neručí za škodu způsobenou jejich odcizením
přesahující uvedenou částku.
Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo
zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu ze sportovního klubu.

7. Odpovědnost za vady zboží

Má-li zboží zakoupené od provozovatele vady, je zákazník oprávněn uplatnit tyto vady v reklamačním řízení
v záruční době u provozovatele. Vady se uplatňují na recepci sportovního klubu. Při reklamaci je zákazník
povinen předložit doklad o koupi zboží.
VIII. Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoliv jednostranně změnit nebo doplňovat. Změněný nebo
doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách sportovního klubu. Aktuální znění
Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách sportovního klubu a na vyžádání u
Provozovatele.

Provozovatel nezajišťuje Návštěvníkům parkovací místa. V budově Avalon Business Centra jsou k dispozici
parkovací místa; pravidla pro jejich užití včetně stanovení případných poplatků za ně stanoví provozovatel
centra.

Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení sportovního klubu mohou
Návštěvníci podat osobně některému z vedoucích pracovníků sportovního klubu anebo písemně emailem na
adresu info@avalonfitness.cz.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne: 1.1.2015

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 22.00 hod

So-Ne: 8.00 - 22.00 hod