fbpx

Provozní řád

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Umístění a otevírací doba Avalon Fitness centra

1.1.1 Fitness centrum je umístěn v suterénu Avalon Business Centra na adrese Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň.

Provozní doba Avalon Fitness centra:
Po-Pá: 06:00 – 22:00
So, Ne: 08:00 – 22:00

1.1.2 Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby fitness centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby fitness centra. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu fitness centra dle potřeby.

2. Služby a zařízení fitness centra

1.2.1 Návštěvníci mohou využívat následujících služeb a zařízení.
 Posilovna
 Kardio zóna
 GYM
 Zóna na funkční trénink
 Sál na skupinové cvičení
 Sál na bojové sporty

II. UŽÍVÁNÍ FITNESS CENTRA

1. Vstup do prostor fitness centra

2.1.1 Návštěvník fitness centra je oprávněn užívat jednotlivá zařízení klubu nebo čerpat jeho služby na základě řádného uhrazení vstupného.
Výše vstupného je stanovena na základě druhu čerpané služby a způsobu platby za zvolený druh služby.

2.1.2 Prostory fitness smí navštěvovat pouze osoba starší 15-ti let. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Provozovatele se smí osoby mladší 15-ti let pohybovat v prostorách fitness a to pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15-ti let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Provozovatele, dochází k přechodu odpovědnost vstupem osoby do sálu a jejím převzetím instruktorem Provozovatele. Do té doby a po předání instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let zodpovědný doprovod.

2.1.3 Do fitness centra je se souhlasem provozovatele oprávněn po prezentaci v knize hostů vstoupit rovněž host. Hostem se rozumí osoba, jež není zaměstnancem nebo pracovníkem provozovatele, a která vstupuje do fitness centra nikoli za účelem čerpání služeb nebo nákupu zboží. Host je povinen během svého pobytu v klubu dodržovat veškerá pravidla a příkazy stanovené provozovatelem.

2. Povinnosti návštěvníka fitness centra

 Návštěvník je povinen používat při cvičení pouze čistý oděv a obuv určené pro sportovní aktivity.
 Návštěvník má při cvičení povinnost používat ručník a zamezit tak znečištění cvičebních pomůcek. V případě, že Návštěvník ručník nemá, může na recepci využít služby zapůjčení ručníku za poplatek.
 Návštěvník se zavazuje užívat veškeré vybavení na cvičení (cvičební stroje, volné závaží, cvičební pomůcky) tak, aby nezpůsoboval škodu na majetku Provozovateli. Odhozy jsou v celých prostorách fitness zakázány s výjimkou vyhrazených ploch k tomu určených.
 Návštěvník je povinen si v prostorách sportovního klubu počínat tak, aby neznečišťoval prostředí a vybavení.

3. Osoby vyloučené z užívání fitness centra

2.3.1 Do fitness centra je zakázán vstup osobám:
 Se zdravotním stavem, který vylučuje bezpečně provozovat sportovní nebo fyzicky namáhavou činnost;
 V podnapilém stavu;
 Pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek;
 Osoby, které nedodržují povinnosti Návštěvníka sportovního klubu výše uvedené;
 Ve špinavém oblečení čí obuvi, nebo zjevně nevhodném oblečení či obuvi; nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení;
 Osoby, kterým provozovatel udělil zákaz vstupu a osobám, kteří využívají prostor k vlastnímu podnikání bez souhlasu společnosti Avalon Fitness s.r.o. (osobní tréninky, skupinové lekce).

2.3.2 Zaměstnanci Avalon Fitness a osoby pověřené provozovatelem fitness centra k zajišťování bezpečnosti a pořádku ve fitness centru (dále jen „personál“) jsou oprávněny kdykoliv vyzvat osoby uvedené v odstavci 2, čl. II., aby fitness centrum opustily. To se týká i návštěvníků, kteří svým chováním ruší nebo omezují jiné návštěvníky fitness centra v jeho řádném užívání. Návštěvník je povinen uvedené výzvě neprodleně vyhovět. Pokud tak neučiní, může být z fitness centra vyveden.

2.3.3 V celém fitness centru platí přísný zákaz kouření. Kouření v prostorách fitness centra je považováno za chování omezující jiné návštěvníky fitness centra v jeho řádném užívání.

2.3.4 Instruktoři jsou oprávněni omezit počet účastníků na tréninkové hodině, nebo požádat návštěvníka, aby opustil hodinu, pokud podle názoru instruktora je sál přeplněn, nebo pokud návštěvník nedodržuje pokyny instruktora.

2.3.5 Do sálů, v nichž jsou organizovány tréninkové hodiny, mohou návštěvníci vstupovat až po příchodu instruktora.

2.3.6 Na základě rozhodnutí provozovatele může dojít na nezbytně dlouhou dobu k omezení poskytování určitých druhů nebo rozsahu služeb či jejich kvality, a to například z důvodu konání speciálních akcí v prostorách sportovního klubu nebo z technických či personálních důvodů.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.3.1 Návštěvníci jsou oprávněni užívat fitness centrum pouze na základě řádné úhrady ceny vybraných služeb a produktů (zboží) zakoupených ve fitness centru. Cena jednotlivých služeb a druhů zboží je stanovena samostatným ceníkem vydávaným provozovatelem fitness centra.

3.3.2 Provozovatel fitness centra je kdykoliv oprávněn provést změnu cen jednotlivých služeb a druhů zboží. Klient je povinen si zkontrolovat vrácenou částku po zaplacení ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.3.3 Návštěvník zaplatí za každou nově vydanou kartu zálohu 100 Kč.

IV. ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. Postup v případě přerušení dodávky vody

4.1.1 V případě, že dojde k poruše dodávky vody nebo dodávky teplé vody, nemá Návštěvník právo požadovat slevu na vstupném nebo požadovat bezplatné čerpání služby za předpokladu, že byl o této poruše informován při svém vstupu do sportovního klubu.

4.1.2 V případě, že dojde k poruše dodávky vody nebo dodávky teplé vody během čerpání služby a tato porucha dodávky vody nebude odstraněna po dobu pobytu návštěvníka v klubu, je návštěvník, který tuto službu čerpal, oprávněn požadovat kompenzační poplatek 20 Kč.

2. Postup v případě nemožnosti řádného čerpání služby

4.2.1 V případě, že vzhledem k výpadku elektrického proudu, výpadku klimatizace, poruše aparatury, nebo k osobní indispozici osoby poskytující určitý druh služby, vznikne během čerpání požadovaného druhu služby stav, že nelze dále řádně dokončit čerpání této služby a k tomuto stavu dojde do 35 min od zahájení čerpání služby, vzniká návštěvníku nárok na vrácení vstupného.

4.2.2 Jestliže k výše popsanému stavu dojde po uplynutí 35 min od zahájení čerpání požadované služby, má návštěvník, který tuto službu čerpal, oprávněn požadovat kompenzační poplatek 20 Kč. V případě omezeného poskytování služeb podle čl. II nemá Návštěvník právo na vrácení vstupného, ani nárok na náhradu škody, pokud byl na omezení provozu upozorněn při vstupu do sportovního klubu.

3. Použití skříňky a trezoru

4.3.1 K úschově bot a oblečení slouží šatní skříňka. K úschově cenností slouží trezory před vstupem do šaten. Klíče k trezorům jsou k dispozici na recepci. Návštěvník je povinen řádně klíč od šatní skříňky a případně klíč od trezoru opatrovat a odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

4.3.2 Šatní skříňky v pánské šatně jsou opatřené mincovními zámky na 5kč nebo 10kč, šatní skříně v dámské šatně jsou opatřené zavíráním na visací zámky, které je možné zapůjčit zálohou 50Kč na recepci.

4.3.3 V případě ztráty klíče od trezoru je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč jako náklady za pořízení a výměnu klíče od trezoru.

4.3.4 Zákazník je povinen při odchodu skříň vyprázdnit a nechat odemčenou. Provozovatel má právo skříně, které zůstávají uzamčené i po provozní době, násilně otevřít. Provozovatel neručí za případné škody či ztráty způsobené porušením povinnosti klienta nechat skříňku prázdnou a otevřenou. Fitness centrum má povinnost věci nalezené v násilně otevřených skříňkách skladovat po dobu maximálně 14-ti dnů. Při jejich vydání je provozovatel oprávněn si účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou vyklizenou skříňku.

4. Provozování služeb a prodej zboží za odměnu (finanční, protislužba)

4.4.1 Provozování služeb a prodej zboží (libovolného druhu) v provozních prostorách společnosti Avalon Fitness s.r.o. je zakázán. Výjimkou je pouze uzavřená spolupráce podložená platnou smlouvou. Při nerespektování tohoto nařízení je viník povinen zaplatit pokutu ve výši 100 000 Kč a je mu nadále zamezen vstup. V případě závažného porušení bude případ řešen prostřednictvím právního řízení.

5. Odpovědnost návštěvníka za jím způsobenou škodu

4.5.1 Návštěvník fitness centra je v jeho prostorách povinen si počínat tak, aby nerušil nad míru nezbytně nutnou jiné návštěvníky a aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.

4.5.2 Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli, ztrátou zapůjčeného sportovního náčiní, sportovního oděvu, obuvi, ručníků apod. V případě, že svým jednáním, kterým porušil svoji výše uvedenou povinnost nebo jinou právní povinnost, způsobí Návštěvník škodu, je za ni plně odpovědný v souladu s ustanovením § 420 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

6. Odpovědnost provozovatele za škodu na vnesených nebo odložených věcech

4.6.1 Provozovatel fitness centra odpovídá za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech návštěvníka, jen za podmínky, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do poskytnuté skříňky a tato byla řádně uzamčena zámkem, který spolu s klíčem obdrží Návštěvník na recepci sportovního klubu.

4.6.2 Skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a jiných cenností. Tyto cennosti je Návštěvník povinen odložit do zvláštního trezoru. V případě, že tak neučiní, neodpovídá provozovatel za škodu vzniklou jejich ztrátou nebo odcizením. Klíče od zvláštního trezoru obdrží Návštěvník na recepci fitness centra, přitom je povinen sdělit a prokázat své jméno a příjmení, datum narození a bydliště.

4.6.3 Pokud Návštěvník ukládá do trezoru cennosti, jejichž hodnota přesahuje částku 5000 Kč, je povinen toto oznámit v recepci fitness centra, jinak provozovatel neručí  a škodu způsobenou jejich odcizením přesahující uvedenou částku. Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z fitness centra.

7. Odpovědnost za vady zboží

4.7.1 Má-li zboží zakoupené od prodávajícího vady, je kupující oprávněn uplatnit tyto vady v reklamačním řízení v záruční době u prodávajícího. Vady se uplatňují na recepci Avalon Fitness. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoliv jednostranně změnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Avalon Fitness. Aktuální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách fitness centra a na vyžádání u Provozovatele.

5.2 Provozovatel nezajišťuje Návštěvníkům parkovací místa. V budově Avalon Business Centra jsou k dispozici parkovací místa; pravidla pro jejich užití včetně stanovení případných poplatků za ně stanoví provozovatel centra.

5.3 Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení fitness centra mohou Návštěvníci podat osobně některému z vedoucích pracovníků nebo emailem na adresu info@avalonfitness.cz.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne: 1.1.2015

X